Aukra Næringsforum åpner opp

Fra og med uke 20 (11. mai) vil vi være tilgjengelig på vårt kontor på den gamle fiskerifagskolen på Gossen i Aukra. Men vi tar i utgangspunktet bare i mot avtalte møter/besøk – dette for å ta hensyn til smitteregler ifbm. koronapandemien.

Men vi har lav terskel for å gjennomføre nettmøter for dere som ønsker en næringslivsprat! 🙂

Kontakt:

Besøksadresse er Holmesundet 4.

Aukra Næringsforum utsetter alle møter i mars og april

Kkoronavirus

Tiltak for å redusere korona-smitte:
Aukra Næringsforum utsetter alle møter i mars og april
Tilbyr råd og veiledning for bedrifter og gründere via mobiltelefon, e-post eller nettmøter

Aukra Næringsforum ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden med å redusere faren for smitte fra koronaviruset. Vi vil derfor utsette alle møter vi skulle ha hatt i mars og april. Årsmøtet som var tillyst torsdag 26. mars vil bli forsøkt avholdt på et senere tidspunkt. Mer informasjon vil komme når situasjonen er mer avklart.

Vi vil forholde oss til anbefalinger og pålegg fra nasjonale og lokale myndigheter, som har varslet omfattende tiltak for perioden fra 12. mars til 26. mars:

For mer informasjon – klikk på lenkene nedenfor:

Tjenester fra Aukra Næringsforum

Aukra Næringsforum tilbyr råd og veiledning til bedrifter og gründere via e-post, mobiltelefon og/eller nettmøter. Vi tar kun i mot besøk på kontoret som er avtale på forhånd. Dette er tilsvarende det flere kommuner har anbefalt at: «Alle møter som kan gjennomføres på video skal avholdes på denne måten».

Dette gjelder i første omgang for den perioden som Helsedirektoratet har varslet omfattende tiltak for: 12. til 26. mars.

Kontaktpunkter for Aukra Næringsforum:

Årsmøte i Aukra Næringsforum 2020

NY DATO FOR ÅRSMØTET ER 18. JUNI

Til medlemmene i Aukra Næringsforum

Innkalling og dagsorden

 • UTSATT/NY DATO KOMMER!
 • Torsdag 26. mars 2018, kl. 18.00. 
 • NY DATO: Torsdag 18. juni kl. 19.00
 • Sted: Aukra Hotell eller nettmøte.

Det kalles inn til årsmøte i Aukra Næringsforum.

Her finner du Årsmøte-2020-innkalling-og-dagsorden som du kan laste ned som PDF. Her er valgkomiteen innstilling.

Revisjonsberetning deles ut på møtet.

Dagsorden årsmøte

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2019 (vedlagt), samt revisors beretning (deles ut på møtet).
4. Budsjett for 2019 og kontingentfastsettelse
a. Budsjett – se vedlagte «Rapport og årsregnskap 2019» – side 8.
b. Forslag til kontingent for 2020
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:
• Daglig leder Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300 eller e-post arnt@aukranf.no

Åpent kontor for næringslivet og gründere

Aukra Næringsforum har åpent kontor for næringslivet i Aukra og for dere gründere som ønsker å etablere egen virksomhet. Vår kjernetid på kontoret er mandag-fredag fra kl. 09.00 til 15.00.

Ta kontakt for avtale møter – da kontoret er ubetjent ifbm. eksterne møter o.l.

 • Daglig leder
 • Arnt Sommerlund, 900 88 300
 • arnt@aukranf.no

Sommerstengt uke 30, 31 og 32


Aukra Næringsforum har sommerstengt fra og med uke 30 til og med uke 32.

Hotline for medlemmer!
Medlemsbedrifter som trenger råd og/eller bistand, kan i sommerferien ta kontakt ved å sende en sms til:

 • Daglig leder Arnt Sommerlund
 • Mobil: 900 88 300

Bli med på: Næringspolitisk møte i Aukra!

Næringspolitisk møte i Aukra


Tirsdag 28. mai
«Med ambisjon for vekst og utvikling»

Aukra kommune og Aukra Næringsforum inviterer i et åpent møte om næringspolitikk i Aukra. Målet er å få fram hvordan kommune og næringsliv kan være på offensiven og drive best mulig utvikling av næringsliv og arbeidsplasser.

 • Dato: Tirsdag 28. mai
 • Sted: Gossen barne- og ungdomsskole, «Egget» (amfiet)
 • Klokkeslett: 18.00 til 20.15

PROGRAM
Kl.: 18.00: Møtestart
Innledning ved ordfører Bernhard Riksfjord (Aukra kommune) og daglig leder Arnt Sommerlund (Aukra Næringsforum).
Korte innledninger (ca. 10 min. hver) fra næringsliv og utviklingsaktører:
• Vard Aukra
• Aukra Maritime
• Vikenco
• NCE iKuben
Møreforskning – ringvirkningsanalyse (ca 20 min)

Kl. 18.45 Pause med kaffe
Kl.:19.00 Paneldiskusjon og dialog med møtesalen
Kl. 20.15 Møteslutt

Bli med på åpent årsmøte i Aukra Næringsforum!

Innkalling og dagsorden
Det kalles inn til årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 28. mars kl. 18.00. Årsmøtet avholdes i auditoriet på Holmesundet 4 (den gamle fiskerifagskolen).
Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent kveldsmøte med enkel bespisning (pizza og mineralvann – fra ca. kl. 18.30):

Program

 • Kl. 1800 til ca 1830 – Årsmøte – med enkel servering. Årsmøtet er åpent, men bare bedrifter med betalt medlemskontingent har stemmerett.
 • Ca. kl. 18.30 – Status på Europas største oppdrettsanlegg på land, v/Ingjarl Skarvøy, Salmon Evolution
 • Ca. kl. 19.00 til ca 1930 – Veikart for havbruksnæringen (NHO/Norsk Industri) – v/Alf Reistad.

Dagsorden årsmøte

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2018 (vedlagt), samt revisors beretning (deles ut på møtet).
4. Budsjett for 2018 og kontingentfastsettelse
a. Budsjett – se vedlagte «Rapport og årsregnskap 2018» side 9
b. Forslag til kontingent for 2019:
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:
· Daglig leder Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300 eller e-post arnt@aukranf.no

PÅMELDING – klikk på lenken nedenfor:
https://no.surveymonkey.com/r/paameld-arsmote2019

SAKSPAPIRER – klikk på lenken nedenfor og last ned pdf:
http://aukra-naeringsforum.no/wp-content/uploads/2019/03/aukranf-arsmote-2019-innkalling-og-dagsorden.pdf

Høringsuttalelse vedr. forslag AutoPASS-regulativet

Aukra Næringsforum er sterkt i mot innføringen av AutoPASS-regulativet fra 01.01.2020, da vi mener dette vil påføre næringslivet i vår kommune en vesentlig konkurranseulempe i form av høgere transportkostnader.
Aukra Næringsforum ber Møre og Romsdal fylkeskommune om å holde ferjetakstene så lave som mulig. AutoPASS-regulativet og soneøkning vil gi vesentlige konkurranseulemper og store merkostnader for næringslivet på øyene – og det vil være i tillegg til de ulempene vi allerede har i dag: med tilleggskostnader og begrenset åpningstid på vegnettet.
Aukra Næringsforum ber Fylkeskommunen om å se på økt brukt av ferjesubsidier, subsidiært en økt fordeling av kostnadene mellom ulike takstgrupper – slik at næringslivet ikke sitter igjen med regningen.
Aukra Næringsforum ber Fylkeskommunen om å revurdere takstøkning og innføring av elektriske ferjer i forhold til en nærstående etablering av fastlandsforbindelse over Kjerringsundet og Møreaksen. Her ser vi det og som problematisk dersom det blir nattlading bare på fastlandssiden mht. beredskapsferje.

E-postbehandlet og vedtatt av styret 25.02.19, og oversendt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Uttalelse til søknad fra Måsøval Fiskeoppdrett AS – om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune

Aukra Næringsforum er positiv til etablering av oppdrettsanlegg i Aukra kommune, og ser det som ønskelig at havrommet utvikles med tanke på bærekraftig næringsaktivitet.
Aukra Næringsforum mener kommunen må legge til rette for bærekraftig utvikling av «fjordbruk, og næringar som er knytt opp til desse». Det er derfor gledelig at dette også er et arbeidsmål i kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, som nettopp er vedtatt.
Aukra Næringsforum mener det er viktig at kommunen legger til rette for næringer i havrommet, både med tanke på veg, vann, kloakk og landstrøm.
Aukra Næringsforum ber kommunen og Måsøval Fiskeoppdrett AS avklare med myndighetene om etableringen av et oppdrettsanlegg ved Orholman er bærekraftig, blant annet med tanke på at anlegget er plassert inn i gytefelt for kysttorsk og i nærheten av lokaliteter for fiske av kreps og krabbe.

Vedtatt i styretmøtet av 12.02.19, og oversendt Aukra kommune.