Klar for næringsrik høst!

Da er sommeren over for Aukra Næringsforum sin del, og vi er tilbake og klar for en ny høst der arbeidsplasser og verdiskaping står i fokus.

Ta kontakt dersom du vil starte med din egen bedrift eller trenger råd og bistand til den bedriften du allerede driver med!

Kontakt:

 • Arnt Sommerlund, daglig leder Aukra Næringsforum
 • E-post: arnt@aukranf.no
 • Mobil: 90088300

Sommerferie med hotline for medlemmer

Aukra Næringsforum avvikler i utgangspunktet sommerferie i fire uker – fra og med uke 29 til og med uke uke 32 (19/7 – 15/8).

Hotline. Medlemmer som har behov for råd og veiledning i denne perioden kan imidlertid kontakte daglig leder Arnt Sommerlund på mobiltelefon 900 88 300 – for ting som ikke kan vente til etter ferien.

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Aukra kommune

Aukra har fått tildelt 605 446 kr som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter og foretak som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19 pandemien. Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke?

Det er lokalt næringsliv/lokale virksomheter som kan søke om kompensasjon. Det kan være små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak. Det er et krav at virksomheten er registrert i Aukra kommune. Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen. Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader og tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til til virksomheter innenfor overnattings- og serveringsbransjen, vinterdestinasjoner og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Retningslinjer for tildeling

 • Midlene skal gå til lokale virksomheter (næringsliv).
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser, og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. En virksomhet som er eid av et foretak utenfor egen kommune kan støttes dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.
 • Statsstøttereglene følges.
 • Støtten tildeles som «bagatellmessig støtte».
 • For å unngå dobbeltkompensasjon skal søker i utgangspunktet ikke vært omfattet av tidligere støtteordninger. Dersom tidligere mottatt støtte har hatt en annen innretning, og søker dermed ikke ikke har fått kompensert for det som nå er omsøkt, kan søker likevel bli omfattet av denne ordningen.
 • Små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak kan søke.
 • Bransjer som har vært spesielt rammet av covid-19 vil bli prioritert.
 • Lag, foreninger og «hobbyforetak» kommer ikke inn under denne ordningen.
 • Tilskudd kan gis virksomheter som kan dokumentere tap av inntekter eller økte kostnader.
 • Maksimal støtte per foretak vil være kr. 100 000,-. Aukra kommune kan fravike maksimalbeløpet dersom det ikke kommer inn nok kvalifiserte søknader.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 7. juni 2021.

Slik søker du

Søknaden må inneholde;

 • Beskrivelse av virksomheten, bransje, antall ansatte og situasjonen.
 • Søker må dokumentere tap av inntekter eller økte utgifter på bakgrunn av smitteverntiltak og nedstengning.
 • Utskrift av regnskap, budsjett, forklaring eller annen dokumentasjon.

Benytt vedlegg til søknaden for å få med nødvendig dokumentasjon. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli prioritert. Fyll ut søknadsskjema på www.regionalforvaltning.no

Hva skjer videre

Alle søknader blir behandlet når søknadsfristen har gått ut. Styret i Aukra Næringsforum vil, basert på innstilling fra saksbehandlingen, foreta endelig vedtak. Alle søkere vil i etterkant motta et brev med informasjon om de mottar støtte, eller ikke. Siden alle søknader behandles samtidig, vil det bli gjort en prioritering basert på oppsatte kriterier og dokumentasjon.

Kommunalt næringsfond

Dersom din bedrift planlegger tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i Aukra, eller andre næringsrettede tiltak som antas å motvirke negative virkninger av covid-19 – kan dere søke «kommunalt næringsfond ifbm. Covid-19 om støtte. Logg inn på www.regionalforvaltning.no og søk; «Kommunalt næringsfond ifbm. Covid-19 – Aukra Næringsforum«.

Kontakt

Har du spørsmål til kompensasjonsordningen eller kommunalt næringsfond; ta kontakt med Jørn Heggertveit, epost: jh@protomore.no / tlf. 920 61 690.

Daglig leder sjukemeldt – her er kontaktpersoner

Daglig leder er sjukemeldt fram til og med 2. juli pga. hjerteoperasjon.

Her er kontaktpersoner i daglig leders sjukefravær:

Aukra Næringsforum – forespørsler:

Hoppid – etableringsveiledning og støttemidler i Aukra:

Oppdatert: Årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 29. april blir gjennomført som nettmøte

OPPDATERT: Torsdag 29. april blir det som varslet årsmøte i Aukra Næringsforum, men på grunn av smittesituasjonen blir det gjennomført som nettmøte via Teams.
Informasjon om Møreaksen, hydrogenfabrikk og prosjekt næringspark vil bli gitt senere.

Møtet starter kl. 18.00!

Klikk her for å delta på nettmøte for årsmøte i Aukra Næringsforum!

Dagsorden for årsmøtet
1. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2020 (vedlagt), samt revisors beretning (deles ut på møtet).
4. Budsjett for 2021 og kontingentfastsettelse
a. Budsjett – se vedlagte «Rapport og årsregnskap 2020» – side 8.
b. Forslag til kontingent for 2021:
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité


Vi trykker opp en eget hefte med årsmøtedokumenter, og da med e-signet årsrapport og årsregnskap, samt revisors beretning.
Du kan også klikke her for å laste ned en PDF av alle dokumenter.

Klar for 2021 – slik starter vi det nye året

Godt start på 2021

Da er 2021 i gang, og Aukra Næringsforum har startet opp. Vi tilbyr råd, veiledning og finansiering for alle som vil skape og utvikle arbeidsplasser i Aukra.

Vi har «åpent kontor» i kjernetiden fra kl. 09.00 til 15.00, men pga. av koronapandemien må alle besøk avtales.

Vi følger nye nasjonale anbefalinger og retningslinjer pr. 3. januar, og vil praktisere hjemmekontor i to uker på årets start (fram til 18. januar). Derfor vil vi også unngå fysiske møter, fordi myndigheten har oppfordret oss til å redusere antall kontaktpunkter for å redusere faren for smittespredning.

Men vi tilbyr kontakt på telefon og nettmøter (Teams, facebook/messenger, Zoom o.l.).

Kontakt:

Juleferie med hotline for medlemmer!


Aukra Næringsforum tar juleferie i perioden fra og med 20. desember til og med 3. januar.

Hotline i jula!
Medlemmer i Aukra Næringsforum som ahr behov for råd og veiledning kan ta kontakt på mobil 90088300 – send en SMS eller ring, så ringer vi tilbake så snart som mulig.

Høstens åpningstider for Aukra Næringsforum

Sommerferien er over, og Aukra Næringsforum har gjenopptatt sin virksomhet fra og med 10. august.

Normalt har vi åpent kontor i kjernetiden mellom kl. 09.00 og 15.00. Men ring oss for å gjøre avtale dersom du ønsker et fysiskmøte.
Vi gjennomfører også nettmøter via Microsoft Teams (ev. andre plattformer), og alt du trenger er en nettleser og en invitasjon fra oss.

Våre kontaktpunkter er: