Kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Aukra kommune

Aukra har fått tildelt 605 446 kr som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter og foretak som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19 pandemien. Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke?

Det er lokalt næringsliv/lokale virksomheter som kan søke om kompensasjon. Det kan være små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak. Det er et krav at virksomheten er registrert i Aukra kommune. Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen. Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader og tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til til virksomheter innenfor overnattings- og serveringsbransjen, vinterdestinasjoner og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Retningslinjer for tildeling

 • Midlene skal gå til lokale virksomheter (næringsliv).
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser, og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. En virksomhet som er eid av et foretak utenfor egen kommune kan støttes dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.
 • Statsstøttereglene følges.
 • Støtten tildeles som «bagatellmessig støtte».
 • For å unngå dobbeltkompensasjon skal søker i utgangspunktet ikke vært omfattet av tidligere støtteordninger. Dersom tidligere mottatt støtte har hatt en annen innretning, og søker dermed ikke ikke har fått kompensert for det som nå er omsøkt, kan søker likevel bli omfattet av denne ordningen.
 • Små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak kan søke.
 • Bransjer som har vært spesielt rammet av covid-19 vil bli prioritert.
 • Lag, foreninger og «hobbyforetak» kommer ikke inn under denne ordningen.
 • Tilskudd kan gis virksomheter som kan dokumentere tap av inntekter eller økte kostnader.
 • Maksimal støtte per foretak vil være kr. 100 000,-. Aukra kommune kan fravike maksimalbeløpet dersom det ikke kommer inn nok kvalifiserte søknader.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 7. juni 2021.

Slik søker du

Søknaden må inneholde;

 • Beskrivelse av virksomheten, bransje, antall ansatte og situasjonen.
 • Søker må dokumentere tap av inntekter eller økte utgifter på bakgrunn av smitteverntiltak og nedstengning.
 • Utskrift av regnskap, budsjett, forklaring eller annen dokumentasjon.

Benytt vedlegg til søknaden for å få med nødvendig dokumentasjon. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli prioritert. Fyll ut søknadsskjema på www.regionalforvaltning.no

Hva skjer videre

Alle søknader blir behandlet når søknadsfristen har gått ut. Styret i Aukra Næringsforum vil, basert på innstilling fra saksbehandlingen, foreta endelig vedtak. Alle søkere vil i etterkant motta et brev med informasjon om de mottar støtte, eller ikke. Siden alle søknader behandles samtidig, vil det bli gjort en prioritering basert på oppsatte kriterier og dokumentasjon.

Kommunalt næringsfond

Dersom din bedrift planlegger tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i Aukra, eller andre næringsrettede tiltak som antas å motvirke negative virkninger av covid-19 – kan dere søke «kommunalt næringsfond ifbm. Covid-19 om støtte. Logg inn på www.regionalforvaltning.no og søk; «Kommunalt næringsfond ifbm. Covid-19 – Aukra Næringsforum«.

Kontakt

Har du spørsmål til kompensasjonsordningen eller kommunalt næringsfond; ta kontakt med Jørn Heggertveit, epost: jh@protomore.no / tlf. 920 61 690.