Oppdatert: Årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 29. april blir gjennomført som nettmøte

OPPDATERT: Torsdag 29. april blir det som varslet årsmøte i Aukra Næringsforum, men på grunn av smittesituasjonen blir det gjennomført som nettmøte via Teams.
Informasjon om Møreaksen, hydrogenfabrikk og prosjekt næringspark vil bli gitt senere.

Møtet starter kl. 18.00!

Klikk her for å delta på nettmøte for årsmøte i Aukra Næringsforum!

Dagsorden for årsmøtet
1. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2020 (vedlagt), samt revisors beretning (deles ut på møtet).
4. Budsjett for 2021 og kontingentfastsettelse
a. Budsjett – se vedlagte «Rapport og årsregnskap 2020» – side 8.
b. Forslag til kontingent for 2021:
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité


Vi trykker opp en eget hefte med årsmøtedokumenter, og da med e-signet årsrapport og årsregnskap, samt revisors beretning.
Du kan også klikke her for å laste ned en PDF av alle dokumenter.