Høringsuttalelse vedr. forslag AutoPASS-regulativet

Aukra Næringsforum er sterkt i mot innføringen av AutoPASS-regulativet fra 01.01.2020, da vi mener dette vil påføre næringslivet i vår kommune en vesentlig konkurranseulempe i form av høgere transportkostnader.
Aukra Næringsforum ber Møre og Romsdal fylkeskommune om å holde ferjetakstene så lave som mulig. AutoPASS-regulativet og soneøkning vil gi vesentlige konkurranseulemper og store merkostnader for næringslivet på øyene – og det vil være i tillegg til de ulempene vi allerede har i dag: med tilleggskostnader og begrenset åpningstid på vegnettet.
Aukra Næringsforum ber Fylkeskommunen om å se på økt brukt av ferjesubsidier, subsidiært en økt fordeling av kostnadene mellom ulike takstgrupper – slik at næringslivet ikke sitter igjen med regningen.
Aukra Næringsforum ber Fylkeskommunen om å revurdere takstøkning og innføring av elektriske ferjer i forhold til en nærstående etablering av fastlandsforbindelse over Kjerringsundet og Møreaksen. Her ser vi det og som problematisk dersom det blir nattlading bare på fastlandssiden mht. beredskapsferje.

E-postbehandlet og vedtatt av styret 25.02.19, og oversendt Møre og Romsdal fylkeskommune.