Uttalelse til søknad fra Måsøval Fiskeoppdrett AS – om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune

Aukra Næringsforum er positiv til etablering av oppdrettsanlegg i Aukra kommune, og ser det som ønskelig at havrommet utvikles med tanke på bærekraftig næringsaktivitet.
Aukra Næringsforum mener kommunen må legge til rette for bærekraftig utvikling av «fjordbruk, og næringar som er knytt opp til desse». Det er derfor gledelig at dette også er et arbeidsmål i kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, som nettopp er vedtatt.
Aukra Næringsforum mener det er viktig at kommunen legger til rette for næringer i havrommet, både med tanke på veg, vann, kloakk og landstrøm.
Aukra Næringsforum ber kommunen og Måsøval Fiskeoppdrett AS avklare med myndighetene om etableringen av et oppdrettsanlegg ved Orholman er bærekraftig, blant annet med tanke på at anlegget er plassert inn i gytefelt for kysttorsk og i nærheten av lokaliteter for fiske av kreps og krabbe.

Vedtatt i styretmøtet av 12.02.19, og oversendt Aukra kommune.