Uttalelse til trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022

Aukra Næringsforum sier seg enig i forslaget til hovedmål for trafiktryggingsplan for Aukra kommune – om at det skal være «Ingen drepne eller alvorleg skadde i trafikken i Aukra» for perioden 2019 til 2022».
Aukra Næringsforum ønsker at kommunen skal legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv. Herunder er det også viktig med god, trygg og effektiv trafikkavvikling.
Her bør kommunen bl.a. gjøre følgende:

  • Utvikle trygge, sammenhengende, finmaska og attraktive gang- og sykkelveger.
  • Videreutvikle kollektivtilbudet og holdeplassene i kommunen.

Det er viktig at kommunen er offensiv og framoverlent når det gjelder å utvikle gode, trygge og effektive trafikkløsninger i næringsområder – med god balanse mellom næringstrafikk og sivil trafikk.
Aukra Næringsforum mener kommunen har et ansvar for aktivt å legge til rette for næringsaktører som vil bygge ut eiendom til boliger og/eller til næringsformål – også med tanke på å finne gode, trygge og effektive vegløsninger.
Aukra Næringsforum ber kommunen å følge dette opp bl.a. i forbindelse med:
Utvikling av sentrumsnært næringsliv på Falkhytten og Hollingen.

  • Trafikkavvikling til og fra gassprossseseringsanlegget på Nyhamna.
  • Trafikkavvikling i krysset mellom fylkesveg og veg (Fv662/Fv215) ned til ferjeleiet ved Hollingsholmen.
  • Trafikkavvikling på alle tre ferjeleiene.
  • Trafikkavvikling til og fram næringsaktivitet på Karlsholmen og på Rindarøy.
  • Trafikkavvikling i forbindelse med reiselivsaktiviteter (opplevelser, overnattingstilbud m.v).

Vedtatt i styretmøtet av 12.02.19, og oversendt Aukra kommune.