Forfatterarkiv: Arnt Sommerlund

Bli med på: Næringspolitisk møte i Aukra!

Næringspolitisk møte i Aukra


Tirsdag 28. mai
«Med ambisjon for vekst og utvikling»

Aukra kommune og Aukra Næringsforum inviterer i et åpent møte om næringspolitikk i Aukra. Målet er å få fram hvordan kommune og næringsliv kan være på offensiven og drive best mulig utvikling av næringsliv og arbeidsplasser.

 • Dato: Tirsdag 28. mai
 • Sted: Gossen barne- og ungdomsskole, «Egget» (amfiet)
 • Klokkeslett: 18.00 til 20.15

PROGRAM
Kl.: 18.00: Møtestart
Innledning ved ordfører Bernhard Riksfjord (Aukra kommune) og daglig leder Arnt Sommerlund (Aukra Næringsforum).
Korte innledninger (ca. 10 min. hver) fra næringsliv og utviklingsaktører:
• Vard Aukra
• Aukra Maritime
• Vikenco
• NCE iKuben
Møreforskning – ringvirkningsanalyse (ca 20 min)

Kl. 18.45 Pause med kaffe
Kl.:19.00 Paneldiskusjon og dialog med møtesalen
Kl. 20.15 Møteslutt

Bli med på åpent årsmøte i Aukra Næringsforum!

Innkalling og dagsorden
Det kalles inn til årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 28. mars kl. 18.00. Årsmøtet avholdes i auditoriet på Holmesundet 4 (den gamle fiskerifagskolen).
Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent kveldsmøte med enkel bespisning (pizza og mineralvann – fra ca. kl. 18.30):

Program

 • Kl. 1800 til ca 1830 – Årsmøte – med enkel servering. Årsmøtet er åpent, men bare bedrifter med betalt medlemskontingent har stemmerett.
 • Ca. kl. 18.30 – Status på Europas største oppdrettsanlegg på land, v/Ingjarl Skarvøy, Salmon Evolution
 • Ca. kl. 19.00 til ca 1930 – Veikart for havbruksnæringen (NHO/Norsk Industri) – v/Alf Reistad.

Dagsorden årsmøte

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2018 (vedlagt), samt revisors beretning (deles ut på møtet).
4. Budsjett for 2018 og kontingentfastsettelse
a. Budsjett – se vedlagte «Rapport og årsregnskap 2018» side 9
b. Forslag til kontingent for 2019:
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:
· Daglig leder Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300 eller e-post arnt@aukranf.no

PÅMELDING – klikk på lenken nedenfor:
https://no.surveymonkey.com/r/paameld-arsmote2019

SAKSPAPIRER – klikk på lenken nedenfor og last ned pdf:
http://aukra-naeringsforum.no/wp-content/uploads/2019/03/aukranf-arsmote-2019-innkalling-og-dagsorden.pdf

Høringsuttalelse vedr. forslag AutoPASS-regulativet

Aukra Næringsforum er sterkt i mot innføringen av AutoPASS-regulativet fra 01.01.2020, da vi mener dette vil påføre næringslivet i vår kommune en vesentlig konkurranseulempe i form av høgere transportkostnader.
Aukra Næringsforum ber Møre og Romsdal fylkeskommune om å holde ferjetakstene så lave som mulig. AutoPASS-regulativet og soneøkning vil gi vesentlige konkurranseulemper og store merkostnader for næringslivet på øyene – og det vil være i tillegg til de ulempene vi allerede har i dag: med tilleggskostnader og begrenset åpningstid på vegnettet.
Aukra Næringsforum ber Fylkeskommunen om å se på økt brukt av ferjesubsidier, subsidiært en økt fordeling av kostnadene mellom ulike takstgrupper – slik at næringslivet ikke sitter igjen med regningen.
Aukra Næringsforum ber Fylkeskommunen om å revurdere takstøkning og innføring av elektriske ferjer i forhold til en nærstående etablering av fastlandsforbindelse over Kjerringsundet og Møreaksen. Her ser vi det og som problematisk dersom det blir nattlading bare på fastlandssiden mht. beredskapsferje.

E-postbehandlet og vedtatt av styret 25.02.19, og oversendt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Uttalelse til søknad fra Måsøval Fiskeoppdrett AS – om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune

Aukra Næringsforum er positiv til etablering av oppdrettsanlegg i Aukra kommune, og ser det som ønskelig at havrommet utvikles med tanke på bærekraftig næringsaktivitet.
Aukra Næringsforum mener kommunen må legge til rette for bærekraftig utvikling av «fjordbruk, og næringar som er knytt opp til desse». Det er derfor gledelig at dette også er et arbeidsmål i kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, som nettopp er vedtatt.
Aukra Næringsforum mener det er viktig at kommunen legger til rette for næringer i havrommet, både med tanke på veg, vann, kloakk og landstrøm.
Aukra Næringsforum ber kommunen og Måsøval Fiskeoppdrett AS avklare med myndighetene om etableringen av et oppdrettsanlegg ved Orholman er bærekraftig, blant annet med tanke på at anlegget er plassert inn i gytefelt for kysttorsk og i nærheten av lokaliteter for fiske av kreps og krabbe.

Vedtatt i styretmøtet av 12.02.19, og oversendt Aukra kommune.

Uttalelse til trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022

Aukra Næringsforum sier seg enig i forslaget til hovedmål for trafiktryggingsplan for Aukra kommune – om at det skal være «Ingen drepne eller alvorleg skadde i trafikken i Aukra» for perioden 2019 til 2022».
Aukra Næringsforum ønsker at kommunen skal legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv. Herunder er det også viktig med god, trygg og effektiv trafikkavvikling.
Her bør kommunen bl.a. gjøre følgende:

 • Utvikle trygge, sammenhengende, finmaska og attraktive gang- og sykkelveger.
 • Videreutvikle kollektivtilbudet og holdeplassene i kommunen.

Det er viktig at kommunen er offensiv og framoverlent når det gjelder å utvikle gode, trygge og effektive trafikkløsninger i næringsområder – med god balanse mellom næringstrafikk og sivil trafikk.
Aukra Næringsforum mener kommunen har et ansvar for aktivt å legge til rette for næringsaktører som vil bygge ut eiendom til boliger og/eller til næringsformål – også med tanke på å finne gode, trygge og effektive vegløsninger.
Aukra Næringsforum ber kommunen å følge dette opp bl.a. i forbindelse med:
Utvikling av sentrumsnært næringsliv på Falkhytten og Hollingen.

 • Trafikkavvikling til og fra gassprossseseringsanlegget på Nyhamna.
 • Trafikkavvikling i krysset mellom fylkesveg og veg (Fv662/Fv215) ned til ferjeleiet ved Hollingsholmen.
 • Trafikkavvikling på alle tre ferjeleiene.
 • Trafikkavvikling til og fram næringsaktivitet på Karlsholmen og på Rindarøy.
 • Trafikkavvikling i forbindelse med reiselivsaktiviteter (opplevelser, overnattingstilbud m.v).

Vedtatt i styretmøtet av 12.02.19, og oversendt Aukra kommune.

Vil du utvikle din bedrift eller din forretningside i 2019?

Ta kontakt med Aukra Næringsforum!

Går du med en ide til et nytt produkt eller en ny tjenester? Vil du forbedre noe av det du allerede gjør? Trenger du hjelp til finansiering? Satse i Norge eller i utlandet? Hvordan kan du få oversikt over regimet for offentlig støtte? Har du en ny bedrift eller er du leder i en eksisterende bedrift?

Alle er velkomne til å ta kontakt med oss for en næringsprat! 

Her er det Aukra Næringsforum kan bistå med:

 • Økonomisk støtte til bedrifter i Aukra – RDA-midler Aukra og Innovasjon Norge
 • Hjelp til etablering av egen virksomhet – ditt lokale hoppid-kontor.
 • Låne møterom på Gossen.
 • PR /kommunikasjon/mediehåndtering – støtte og rådgiving.
 • Forretningsjus – råd og veiledning innen grunnleggende emner knyttet til elementær forretningsjus (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, erstatningsrett og selskapsrett).
 • Rådgivning/veiledning – Bruk oss som samtalepartner for å drøfte ulike utfordringer og problemstillinger bedriften har.
 • Tilbud om kurs og seminarer/konferanser.

Kontaktperson:

Nettside: www.aukranf.no

Uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune

Aukra Næringsforum behandlet torsdag 6. september 2018 sin uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune. Her kan du laste ned uttalelsen som er oversendt kommunen.

Når har kommunen laget sitt utkast, som er ute til høring. Denne høringen finner du kommunens hjemmesider. Høringsfrist er 12. desember.

Aukra næringsforum har følgende strategiske satsingsområder:

 • Havrommet (fiskeri, akvakultur m.v.)
 • Reiseliv (Øyriket i Romsdal, Masterplan for reiseliv i Molde regionen).
 • Utvikling av eksisterende og nye virksomheter innen lokalt næringsliv.

Last ned uttalelsen til Aukra Næringsforum!

Unikt kurstilbud: Digitaliser din bedrift! Frist 1. november!

Her er et unikt kurstilbud: Bli en digital leder! Fyll opp verktøykassa med digitaliseringstriks og kompetanse. Få et 2-dagers kurs (15. og 22. november) til sterkt subsidierte priser.

Kurset, som er en del av Omstillingsmotor.no, koster 15.000 kroner – men Innovasjons Norge støtter tilbudet med hele 10.500 kroner per deltaker. Din egenandel blir dermed bare 4.500 kroner! Kursarrangør er Protomore kunnskapspark, og Aukra Næringsforum er tilrettelegger og vil stå som søker på vegne av bedriftene som blir med.

Her er opplegget:

SAMLING 1:

 • INTRODUKSJON: Hva er de viktigste trendene for industrinæringene fremover?
 • CASE: Eksempler og aktuelle utfordringer i næringene KUNDEVERKSTED: Utvikle konsept for egen virksomhet basert på strategisk utfordring
 • Arbeid mellom samlingene: Digital modenhet-test og testing av eget konsept.

SAMLING 2:

 • FORRETNINGSMODELLERING: Videreutvikle forretningsmodell basert på konsept fra dag 1.
 • STRATEGIVERKSTED: Utarbeide robuste digitale strategier for din virksomhet, basert på konsept og forretningsmodell.

Smakebiter fra programmet

I programmet vil du få smakebiter på;

 • Hva er fremtidens digitale teknologier og trender?
 • Hvordan sikrer du økt kunde- og forretningsverdi gjennom nye rbeidsformer?
 • Hvordan utvikler du strategier som er robuste nok i et digitalt og uforutsigbart forretningslandskap?

PÅMELDINGSFRIST: 1. november 2018!

Klikke her og med deg på nå: PÅMELDING

Last ned produktark (1 side – pdf): «Digitalisering for ledere – til bedrifter i Aukra»

Les mer om Omstillingsmotor på: www.omstillingsmotor.no

Sommeråpent i Aukra Næringsforum

Aukra Næringsforum har i 2018 åpent kontor gjennom hele sommerferien! Her er oversikten over hvem som svarer når!

Kontoret her er hele tiden betjent, med unntak av 2 dager (fredag 6. og fredag 13. juli – kun telefon). NB! Vi kjernetid på kontoret mellom kl. 09.00 15.00, men anbefaler at dere ringer på forhånd for å gjøre avtaler – siden vi kan være ute på møter og oppdrag. 🙂

 • Uke 26, 27 og 28: Arnt Sommerlund, mobil: 900 88 300 og e-post: arnt@aukranf.no
 • Uke 29: Arnt Sommerlund og Birgitte Vegsund
 • Uke 30, 31 og 32: Birgitte Vegsund, mobil: 916 20 448 og e-post: birgitte@aukranf.no

Nytt fra årsmøtet 22. mars

Årsmøte i Aukra Næringsforum ble avviklet torsdag 22. mars. Nye styremedlemmer ble valgt inn. Og årsregnskapet for 2017 viste et årsresultat på 207.976 kroner.

Etter årsmøtet består styret i Aukra Næringsforum av:

 • Anne Reidun Valdal – gjenvalgt for 1 år
 • Kjell Stian Brunes – gjenvalgt for 2 år
 • Else Berit G. Hamar – gjenvalgt for 2 år
 • Liv Marit Varhaugvik – ikke på valg
 • Olav Myrset Oterhals – ikke på valg
 • Geir Larsen – Ny, velges for 2 år
 • Barbro Mork Emblem – ny, velges for 2 år

Anne Reidun Valdal ble som styreleder.
Kjell Stian Brunes ble valgt som nestleder.

VARAMEDLEMMER (alle velges for 1 år) – i rangert rekkefølge:

 1. John-Harry Rognskog Edvardsen
 2. Hallvard Huse
 3. Gro Løvik
 4. Tore Hukkelberg